info@lesko-ing.com.pl +48 (22) 781 18 88

Budowa centrum B+R fleksografii i innych technik drukarskich